Od 20 lat bronię w sprawach karnych

STRATEGia. doświadczenie. REzultaty

Od czasu ukończenia, w 2005 roku trzy letniej aplikacji adwokackiej wykonuję nieprzerwanie zawód adwokatki, wyłącznie w obszarze spraw karnych.

Moje praktyka koncentruje się przede wszystkim na realizacji prawa do obrony i reprezentowania interesów stron, które w konfrontacji z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości pozostają zawsze na słabszej pozycji. Pomagam osobom pokrzywdzonym, jak i występującym w charakterze oskarżonych przejść przez trudny czas dotykającej Ich sprawy karnej. Dotyczy to w zasadzie wszelkich zdarzeń o charakterze penalnym i na każdym etapie toczącego się postępowania.

praca naukowa

Od 2009 roku jestem wykładowczynią i egzaminatorką szkolenia aplikantów adwokackich z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego oraz zasad etyki i wykonywania zawodu.

W 2020 roku uzyskałam tytuł doktora nauk prawnych pod opieką naukową prof. dr hab. Pawła Wilińskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem autorką licznych publikacji i opinii prawnych z zakresu procedury karnej i etyki zawodowej.

Mogę wyróżnić się członkostwem w Stowarzyszeniu prof. Zbigniewa Hołdy, w radzie programowej Kongresu Kobiet i w Fundacji WomeninLaw. Zostałam odznaczona odznaką Adwokatura Zasłużonym.

działalność w samorządzie zawodowym

W warszawskiej Izbie Adwokackiej przeszłam drogę od pionu dyscyplinarnego jako sędzia dyscyplinarna trzech kadencji, w tym wiceprezes sądu dyscyplinarnego warszawskiej Izby w latach 2013-2016, do funkcji wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej, którą piastuję od kwietnia 2016 roku. Realizacja tych zadań ukształtowała ostatecznie moją postawę etyczną jako praktykującej adwokatki. Jestem także przewodniczącą Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich, co oznacza, że odpowiadam za kształt i przebieg szkolenia aplikantów adwokackich warszawskiej Izby. W okresie między 31 sierpnia a 19 listopada 2016 roku pełniłam obowiązki dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Istotne doświadczeni zebrałam pełniąc funkcje wiceprzewodniczącej Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w latach 2016-2021.

Szczególne znaczenie w mojej pracy samorządowej zajmuje idea wsparcia kobiet. Byłam pomysłodawczynią i współtwórczynią powołanego w 2014 roku przez Naczelną Radę Adwokacką Zespołu ds. Kobiet oraz corocznie przyznawanego wyróżnienia Adwokatki Roku.