Pracuję w oparciu o zasady etyki adwokackiej, czerpiąc z wieloletniego doświadczenia i wiedzy

pomoc_prawna_1

Pomoc prawna

Podstawą współpracy adwokata z klientem jest nawiązanie relacji opartej na wzajemnym zaufaniu. Pierwszy kontakt osoby poszukującej pomocy prawnej w sprawie karnej może odbyć się w różnych warunkach – w izolacji miejsca zatrzymania, aresztu śledczego czy w kancelarii. W każdym z tych przypadków zadaniem obrońcy lub pełnomocnika w procesie karnym jest zapewnienie pomocy prawnej osobom znajdującym się w szczególnej sytuacji relacji z organami i uczestnictwa w trudnej nie rzadko nie zrozumiałej dla laika machinie szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości. Dlatego klientom poświęcam tyle czasu, ile jest to niezbędne dla dokładnego zrozumienia istoty sprawy a następnie ustalenia wspólnej strategii postępowania. 

 

Każda sprawa jest inna i postępowanie w niej uzależnione jest od indywidualnej analizy sytuacji oskarżonego lub pokrzywdzonego. Podjęcie współpracy w ramach prowadzonej sprawy gwarantuje moją stałą pomoc i wsparcie, które zmierzać ma w każdej sprawie do najkorzystniejszego rozstrzygnięcia dla klienta.

Zajmuję się sprawami karnym w oparciu o zasady etyki adwokackiej, szacunek i życzliwość wobec wszystkich osób, którym pomagam.

Wśród rodzajów postepowań karnych którymi się zajmują wyłaniają się między innymi sprawy związanych z przestępczością na życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, bezpieczeństwu w komunikacji, dokumentach, mieniu i obrotowi gospodarczemu. Nie jest to zamknięty katalog spraw w których świadczę pomoc prawną.

Pomoc prawna świadczę w szczególności w zakresie:

 • przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu (zabójstwa, nieumyślnego spowodowania śmierci, spowodowania ciężkiego, średniego lub lekkiego uszczerbku na zdrowiu, bójki, pobicia, narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia), 
 • przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (spowodowania wypadku w komunikacji, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego), 
 • przestępstw przeciwko mieniu (kradzieży, kradzieży z włamaniem, przywłaszczenia, oszustwa, rozboju, kradzieży i wymuszenia rozbójniczego, paserstwa umyślnego i nieumyślnego), 
 • przestępstw gospodarczych (wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym, łapownictwa na stanowisku kierowniczym, łapownictwa przy organizacji zawodów sportowych, wyłudzania odszkodowania, oszustwa ubezpieczeniowego, udaremniania, utrudniania przetargu, prania brudnych pieniędzy, udaremniania lub uszczuplania zaspokojenia wierzycieli), 
 • przestępstw przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw związanych z posiadaniem lub obrotem narkotykami, przestępstw przeciw środowisku (spowodowania zniszczeń w przyrodzie, zanieczyszczenia środowiska, nieodpowiedniego postępowania z odpadami, działalności zagrażającej środowisku), 
 • przestępstw przeciwko wolności (bezprawnego pozbawienia wolności, gróźb karalnych, handlu ludźmi, zakłócenia miru domowego), przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej (zniesławienia, znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej), 
 • przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych (naruszenia nietykalności i znieważenia funkcjonariusza publicznego, sprzedajności, przekupstwa, płatnej protekcji, nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza), 
 • przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (składania fałszywych zeznań, fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, fałszywych oskarżeń), 
 • przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu i przestępczości zorganizowanej (udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrób, handel, posiadanie broni), 
 • przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów (fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy), 
 • błędów w sztuce lekarskiej, 
 • przestępstw i wykroczeń skarbowych, także wykroczeń wskazanych w kodeksie wykroczeń czy w innych ustawach przewidujących w swoich przepisach odpowiedzialność karną sprawcy.